Cesta k dokumentu: Domovská stránka:

Sociální pojištění

A. Přehled změn k 1. 1. 2015 v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v pojištění OSVČ

B. Organizace a provádění sociálního zabezpečení

A. Přehled změn k 1. 1. 2015 v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění OSVČ

1. Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu činí
 • první redukční hranice 888 Kč,
 • druhá redukční hranice 1 331 Kč,
 • třetí redukční hranice 2 662 Kč
2. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy

Zákonem č. 396/2012 Sb. se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mimo jiné i zákon o nemocenském pojištění:

Od 1. 1. 2013 je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění; těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být okresní správou sociálního zabezpečení srážena. Obdobně předává OSSZ podklady zaměstnavateli.

3. Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ se zvyšuje z 1 245 216 Kč v roce 2014 na 1 277 328 Kč v roce 2015.

4. Sazby pojistného (důchodové spoření)

Od 1. ledna 2013 se zavádí nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, a to důchodové spoření. Placení pojistného na důchodové spoření upravuje zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

Zaměstnanci, který je účastníkem důchodového spoření, sráží zaměstnavatel z jeho vyměřovacího základu pojistné ve výši

 • 5 % na důchodové spoření. Toto pojistné převádí zaměstnavatel na účet orgánu Finanční správy.
 • 3,5 % na důchodové pojištění. Toto pojistné převádí zaměstnavatel na účet OSSZ. Zaměstnavatel je povinen za měsíc leden 2013 a za následující měsíce používat nový (upravený) tiskopis „Přehled o výši pojistného“, který naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/.

Informace k odvodu pojistného na důchodové spoření jsou dostupné na webových stránkách České daňové správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html?year=0

5. Úrazové pojištění

Účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se odkládá na 1. 1. 2017.

6. Důchodové pojištění OSVČ
 • hranice příjmu za kalendářní rok (pokud OSVČ byla OSVČ ve všech 12 kalendářních měsících) pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vedlejších se zvyšuje z 62 261 Kč v roce 2014 na 63 865 Kč v roce 2015
 • minimální měsíční vyměřovací základ se zvyšuje
  u OSVČ hlavních z 6 486 Kč v roce 2014 na 6 653 Kč v roce 2015
  u OSVČ vedlejších z 2 595 Kč v roce 2014 na 2 662 Kč v roce 2015
 • minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění se zvyšuje
  u OSVČ hlavních z 1 894 Kč v roce 2014 na 1 943 Kč v roce 2015
  u OSVČ vedlejších ze 758 Kč v roce 2014 na 778 Kč v roce 2015

B. Organizace a provádění sociálního zabezpečení

Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje

 • organizační uspořádání sociálního zabezpečení,
 • působnost orgánů sociálního zabezpečení,
 • úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení,
 • řízení ve věcech důchodového pojištění.
 • řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Orgány sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • okresní správy sociálního zabezpečení,
 • Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání),
 • Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb),
 • Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské služby ČR).
Poskytování odborné pomoci ve věcech sociálního zabezpečení

Podle § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení"), poskytují občanům a organizacím odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení okresní správy sociálního zabezpečení; na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení a na území města Brna vykonává tuto působnost Městská správa sociálního zabezpečení Brno.

V případě požadavku na podrobnější informace k problematice sociálního zabezpečení, než které jsou uveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, příp. České správy sociálního zabezpečení, se proto doporučuje, pokud se dotaz týká:

 • nemocenského pojištění, obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě sídla zaměstnavatele nebo v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné;
 • důchodového pojištění, obrátit se v první řadě na okresní správu sociálního zabezpečení;
 • pojistného na sociální zabezpečení, obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě sídla zaměstnavatele nebo v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné,
 • sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných, obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné.

Nadřízeným orgánem okresní (Pražské, v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení je Česká správa sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení má svá detašovaná pracoviště v krajských městech; regionální pracoviště mají zpravidla shodné sídlo s okresní správou sociálního zabezpečení v krajském městě. Česká správa sociálního zabezpečení podle § 5 písm. e) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení.

Adresu a spojení na příslušnou správu sociálního zabezpečení lze najít na www.cssz.cz v části kontakty.

Informace ve věci:

 • zaměstnanosti a státních dávek (podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, porodného, pohřebného, sociální pomoci - pomoc v hmotné nouzi atd.) poskytují kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu práce ČR; adresu a spojení na pobočky Úřadu práce ČR lze najít na portal.mpsv.cz/sz v části Úřad práce ČR.
 • zdravotního pojištění poskytují zdravotní pojišťovny,
 • daně z příjmu fyzických osob poskytují orgány Finanční správy České republiky a daňoví poradci.
Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 10.2.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 8.2. 2016 v 17:33.