Sociální práce a sociální služby

Odbor sociálních služeb

 • vytváří koncepci systému sociálních služeb v souladu s principy sociální ochrany.
 • zajišťuje zpracování návrhů věcných záměrů právních předpisů v předmětné oblasti.
 • vytváří koncepci ekonomiky sociálních služeb a realizuje dotační politiku ministerstva z národních zdrojů, a to v oblasti neinvestičních dotací určených k zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb a spolupracuje s příslušným útvarem na realizaci dotační politiky v oblasti investiční podpory rozvoje materiálně technické základny sociálních služeb,
 • vytváří koncepci kvalifikačního a celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Rozhoduje ve správním řízení o akreditaci vzdělávacích programů v předmětné oblasti,
 • vytváří koncepci zajišťování kvality poskytovaných sociálních služeb,
 • vytváří koncepci koordinované rehabilitace osob se zdravotním postižením,
 • vytváří koncepci strategie sociálních služeb v kontextu dostupnosti sociálních služeb a zpracovává národní strategii rozvoje sociálních služeb,
 • podílí se na realizaci a je věcným garantem individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, které se zaměřují na podporu koncepční a strategické činnosti odboru v oblasti sociálních služeb, ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením a dalších oblastí v působnosti odboru,
 • úzce spolupracuje s příslušnými útvary MPSV při tvorbě koncepce čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů v oblasti opatření směřujících k podpoře sociální integrace, při implementaci strukturální pomoci a v realizaci individuálních projektů,
 • metodicky vede správní orgány, jimž jsou svěřena práva a povinnosti podle zákona o sociálních službách a poskytuje metodickou podporu právnickým a fyzickým osobám poskytujícím sociální služby,
 • zajišťuje zpracování expertíz nezbytných pro sledování a vyhodnocování dostupnosti a kvality a obsahu a rozsahu sociálních služeb,
 • řídí zařízení sociálních služeb přímo řízených ministerstvem. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt podle zákona o sociálních službách,
 • spolupůsobí při tvorbě a realizaci národních koncepcí v oblasti přístupu k osobám se zdravotním postižením a všech dalších národních koncepcí, které mají přímou souvislost se strategií, kvalitou, dostupnosti a financováním sociálních služeb,
 • spolupracuje v rozsahu daném působností zákona o sociálních službách na koncepci systémového přístupu ke stárnutí populace,
 • z hlediska působnosti ministerstva se zabývá agendou Rady kvality ČR,
 • zajišťuje kontrolní činnost vůči orgánům veřejné správy, poskytovatelům sociálních služeb a příjemcům dotací v rámci působnosti odboru,
 • zajišťuje agendu správního řízení v rámci působnosti odboru.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: +420 221 921 111 
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2014 v 02:28.