Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Zaměstnanost:

Fond dalšího vzdělávání zahájil projekt Stáže ve firmách

Současná situace na trhu práce nejen v České republice poukazuje na problém absolventů škol s hledáním prvního zaměstnání. Ti se dostávají do začarovaného kruhu nezaměstnanosti, kdy nemohou najít práci kvůli absenci praktických zkušeností, které ale zároveň nemají kde načerpat. Stále více se tak jeví jako nutné doplnit teoretické vzdělání o praxi, a to nejlépe již v průběhu samotného studia. Tímto problémem se zabývají i oba zainteresované resorty – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Co je hlavním cílem projektu?

Na základě usnesení vlády ze dne 18. května 2011 a 20. července 2011 byl iniciován projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí (registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001), který bude prostřednictvím Fondu dalšího vzdělávání (FDV) realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V říjnu 2011 byla v rámci OP VK vyhlášena výzva č. 41 a následně zahájena příprava projektového záměru. Dne 24. května 2012 byl projekt schválen ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou. K oficiálnímu zahájení projektu pak 27. června 2012 proběhla tisková konference.

Hlavním cílem projektu je zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách prostřednictvím stáží, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření, tj. vytvoření národního katalogu stáží (NKS). Globálním cílem projektu je pak zkvalitnění a zefektivnění situace na trhu práce a posílení ekonomické konkurenceschopnosti ČR a dále zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Stručná analýza současné situace v ČR

Trh práce v České republice je málo flexibilní a mobilita pracovních sil je nízká, žadatelé o práci i zaměstnanci nejsou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky, neumí se jim přizpůsobit. V souvislosti se stárnutím generací klesá podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na pracovním trhu. Věková skupina obyvatel nad 50 let stále roste, a proto je třeba tuto situaci řešit. Dalším negativním jevem, se kterým se Česká republika stále více potýká, jsou prohlubující se regionální rozdíly. Je nutné více pracovat s regiony a reagovat na specifické potřeby každého z nich. Věkovou skupinu nad 50 let, skupinu absolventů, tj. obyvatele mezi 25 a 34 lety, nebo skupinu obyvatel s nízkou kvalifikací lze považovat za rizikové skupiny.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí se zaměřuje především na perspektivní odvětví s ohledem na konkurenceschopnost ČR a svojí šíří kromě absolventů cílí i na další osoby, kterým k dosaženému vzdělání/kvalifikaci chybějí zkušenosti z praxe:

  • nezaměstnané;
  • osoby vracející se na pracovní trh (např. maminky po rodičovské dovolené);
  • zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Přínos projektu pro zúčastněné

Projekt je určen pro všechny občany České republiky (mimo OSVČ) s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha. Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti, možnost lepšího uplatnění na trhu práce a zvýšení šance na získání konkrétní pozice.

Co naopak získají účastí na projektu partnerské firmy, tzv. poskytovatelé stáží? Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, s možností (nikoli povinností) tyto proškolené pracovníky následně zaměstnat. Náklady na stáž budou refundovány ve výši dané šablonou stáže, a to při splnění všech podmínek stáže.

Ing. Radek Rinn, hlavní manažer projektu

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí v datech a číslech

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím OP VK ve výši 85 procent a Fondem dalšího vzdělávání prostřednictvím státního rozpočtu České republiky ve výši 15 procent.

Celkový rozpočet projektu:800 mil. Kč
Plánovaná doba trvání projektu:od června 2012 do října 2014
Předpokládané zahájení realizace stáží:od 1. 9. 2012
Počet minimálně podpořených osob:5 000
Délka stáže:1 až 6 měsíců dle typu stáže
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.7.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.10. 2017 000 07:52.